Integrates production, sales, technology and service

Kompaniýanyň medeniýeti

Kärhana Tenet

Kärhana pelsepesi

Professional we başarnykly, erjellik.

Kärhanany dolandyrmak

Başarnyk hökmünde hil taýdan ýaşamak üçin hyzmat etmek.

Kärhananyň ruhy

Binýat hökmünde bütewilik, ruh ýaly täzelik, yzygiderli daşarda, kämillige ymtylmak.

Kärhananyň maksady

Iň gowy 500-ligiň hataryna giren pudakda iň birinji derejeli kärhana bolmak.

KOMPANI- A (3)

Telekeçilik hekaýasy

Kompaniýany esaslandyryjy JinLong, kynçylyklary ýeňip geçmek, zynjyrlary döwmek, hakykaty öwrenmek we durmuşy söýmek üçin söýgüli, başarnykly, batyr adam. JL garyp maşgalada dünýä indi.Kakasy obadaky önümçilik toparynyň ýolbaşçysydy.Oba adamlaryna has gowy durmuş getirmek üçin, köplenç obanyň ýaşaýjylaryna şertsiz kömek edýärdi, şol bir wagtyň özünde-de gaýdyp gelmän köp iş edýärdi. Durmuşy gowulaşdyrmak üçin JL ýaş wagtynda maşgala üçin öý işlerini edip başlady.19 ýaşynda transporty durmuşda ulanýardy.Tizara, ajaýyp marketing pikiri sebäpli transport işi has gowulaşdy we tiz wagtdan durmuşynda ilkinji bedre altyn gazandy. Ajaýyp marketing pikiri we güýçli aragatnaşyk ussatlygy sebäpli, inisi tarapyndan oňa ýokary baha berildi. Kanun, şeýlelik bilen satuwy başlamak üçin giýewisi tarapyndan dolandyrylýan zawoda üstünlikli girdi. Soňky birnäçe ýyllyk işinde ol köp sanly aragatnaşyk toplady we bu kompaniýa üçin ajaýyp söwda işini döretdi.

JL öz wagtynda polat öndürmek üçin kömekçi material işinde zawod açdy. Soňky birnäçe ýylda bu iş ýylsaýyn ösýär we göwrümi kem-kemden giňelýär. 2005-nji ýylda JL polat turba bagyşlamak kararyna geldi senagat, belki heläk bolar, belki-de aýratyn halanmagy mümkin, JL polat pudagyna uly höwes we uly gyzyklanma bildirýär.On ýyldan gowrak wagt geçdi, biz hemişe oňa eýerýäris, polat ussalarynyň ruhuna eýerýäris we iň ýokary hilli we hyzmaty gazanmaga çalyşýarys.

2015-nji ýylda JL polat turba simsiz söýgüsini çelek dişleriniň gözlegine we ösüşine dowam etdirdi.Birnäçe ýyllap üznüksiz üýtgemelerden, üznüksiz ösüşden we üznüksiz gözleglerden soň, çelek dişleriniň hili müşderiler tarapyndan makullanýar.

Şunça ýyl bäri JL üstünliklerini jemgyýete ýuwaşlyk bilen gaýtaryp berýär, garrylar üçin mekdepleriň gurluşygyna hemaýat edýär, hemaýatkär mekdepler, okuwçylara kömek edýär we ş.m. we kiçijik söýgüsini töweregindäki adamlary we kömege mätäç adamlary gyzdyrmak üçin ulanmagy umyt edýär we adamlara dünýäniň henizem umyt we söýgi bilen doludygyny duýmagyny isleýär.